Disclaimer stichting: Juutsom

    Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website juutsom.nl en de daarop ontsloten communicatie van stichting: Juutsom (“Juutsom”). In deze verklaring beschrijven we welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

    Uw privacy

Juutsom neemt uw privacy serieus. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Juutsom een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

 

    Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn (beperkt tot de website):

    Voor- en achternaam

    Adresgegevens

    Telefoonnummer

    E-mailadres

    Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact

    Locatiegegevens

    Gegevens over uw activiteiten op onze website

    IP-adres

    Internetbrowser en apparaattype

 

    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@juutsom.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

 

    Doeleinden gegevensverwerking

Juutsom verwerkt uw persoonsgegevens om:

    U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

    U desgevraagd informatie toe te sturen.

    U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.

    Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website.

 

    Bewaartermijnen

Juutsom zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

    Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Juutsom verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Uw persoonsgegevens kunnen worden verplaatst naar landen buiten de EU in gevallen waarbij onze serviceproviders gevestigd zijn in een land dat geen lid van de EU is zoals Zwitserland of de VS. Het niveau van bescherming in zulke landen, inclusief dat in de VS, kan verschillen van dat in de EU. Wij nemen daarom de juiste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden opgeslagen buiten de EU wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Facebook, Twitter, YouTube en LinkedIn. Echter, omdat deze organisaties geregistreerd zijn onder de voorwaarden van het EU-US Privacy Shield, zullen zij zich houden aan de EU-privacy wetgeving.

 

    Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@juutsom.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Juutsom zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij dan kan Juutsom dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.

 

    Beveiliging

Juutsom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@juutsom.nl.

Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

    Wijzigingen privacy statement

Juutsom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

             Laatste wijziging: september 2018